P. Kinh Doanh 1 : 0902.461.881 P. Kinh Doanh 2: 0938.300.440

Xylene

Tên thường gọi : Xylene

Tên khoa học : Xyol

Số CAS : 1330-20-7

Số UN : 1307

Số đăng ký EC : 601-022-00-9

CTHH : C8H10

Đặc tính lý hóa :

 • Chất lỏng không màu trong suốt
 • Mùi thơm
 • Áp suất hóa hơi mm Hg ở nhiệt độ tiêu chuẩn 8
 • Tỷ trọng hơi Không khí =1 ở nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn 3.7
 • Độ tan trong nước 0.02% ở 250C
 • Khối lượng riêng kg/m3 ở 150C 870
 • Trọng lượng phân tử 106
 • Điểm sôi 139-1410C
 • Điểm nóng chảy -470C
 • Điểm bùng cháy nổ trên theo phương pháp xác định TCC 27
 • Nhiệt độ tự cháy 5000C
 • Giới hạn độ cháy nổ trên % hổn hợp khí 12.3
 • Giới hạn nồng độ cháy nổ dưới 1.9
 • Tỷ lệ hóa hơi 0.8
 • Hệ số giãn nở nhiệt chưa có thông tin

 

Nhà cung cấp

Những nhà đầu tư đối tác cùng xây dựng nền kinh tế vững mạnh