P. Kinh Doanh 1 : 0902.461.881 P. Kinh Doanh 2: 0938.300.440

Methyl Ethyl Ketone

Tên thường gọi : Methyl Ethyl Ketone

Tên khoa học : MEK

Số CAS : 78-93-3

Số UN : 1193

Số đăng ký EC : 606-002-00-3

CTHH : C4H8O

Đặc tính lý hóa :

– Chất lỏng không màu có mùi đặc trưng.

– Áp suất hơi (mmHg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn 89

– Tỷ trọng hơi( Không khí =1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn :2.5

– Độ hòa tan trong nước: 290g/l ( ở 200C)

– Chưa có thông tin về nồng độ pH.

– Khối lượng riêng (kg/m3): 805

– Trọng lượng phân tử: 72.1

– Điểm sôi: 800C

– Điểm nóng chảy: -86.30C

– Điểm bùng cháy theo phương pháp xác định TCC: -40C

– Nhiệt độ tự cháy: 5140C

– Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên: 11.40C

– Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới: 1.70C

– Tỷ lệ hóa hơi: 2.7

– Chưa có thông tin về hệ số giãn nở nhiệt (Liq)

Nhà cung cấp

Những nhà đầu tư đối tác cùng xây dựng nền kinh tế vững mạnh