P. Kinh Doanh 1 : 0902.461.881 P. Kinh Doanh 2: 0938.300.440

Ethyl Acetate

Tên thường gọi : Ethyl Acetate

Tên khoa học : EA

Số CAS : 141-78-6

Số UN : 1173

Số đăng ký EC : 607-022-00-5

CTHH : C4H8O2

Đặc tính lý hóa :

 • Chất lỏng trong suốt không màu
 • Mùi thơm đặc trưng hoa quả (dịu)
 • Áp suất hơi(mmHg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn:91
 • Tỷ trọng hơi ( không khí =1) ở nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn 3.04
 • Độ hòa tan trong nước: 0.016 g/l ở 250C
 • Điểm sôi: 77.10C
 • Điểm nóng chảy: -830C
 • Điểm bùng cháy theo phương pháp xác định CC: -40C
 • Nhiệt độ tự cháy: 4260C
 • Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên 11.50C
 • Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới: 20C
 • Chưa có thông tin về nồng độ pH
 • Khối lượng riêng ở 200C: 900 kg/m3

Nhà cung cấp

Những nhà đầu tư đối tác cùng xây dựng nền kinh tế vững mạnh